Zakwalifikowałam/em się! Co dalej?

Po otrzymaniu pozytywnej decyzji o kwalifikacji, Studentka/Student sporządza Porozumienie o programie zajęć – druk może zostać wypełniony komputerowo lub odręcznie. Dozwolone jest dowolne rozszerzenie tabeli w pionie.

Dla treści porozumienia Studentka/Student musi uzyskać akceptację (pieczątka i podpis) dziekana lub prodziekana uczelni macierzystej a następnie uczelni przyjmującej. Każda strona wydruku powinna być zaparafowana.

Każdorazowa zmiana zawartego wcześniej porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej oraz zgody dziekana lub prodziekana wyrażonej w formie podpisu na dokumencie Aneks do Porozumienia o programie zajęć.

Uczestnik Programu MOST ma prawo do odbywania studiów według indywidualnej organizacji studiów oraz wyboru dowolnych przedmiotów znajdujących się w aktualnie obowiązującym programie studiów na kierunku, na który został zakwalifikowany.

Przykładowo: Student II roku studiów licencjackich uczestnicząc w Programie MOST w semestrze letnim ma prawo wybrać dowolny przedmiot realizowany także w semestrze letnim na dowolnym roku danego kierunku, na który został zakwalifikowany, a który prowadzony jest przez Uczelnię Przyjmującą.

Liczba punktów ECTS, którą otrzyma student za realizację odpowiednich zajęć i praktyk w ramach Programu MOST na Uczelni Przyjmującej znajduje się na Porozumieniu o programie zajęć. Decyzję dotyczącą przypisania odpowiedniej liczby punktów ECTS za ich realizację podejmuje Dziekan na Uczelni Macierzystej.

W ramach Programu MOST dopuszcza się możliwość realizacji przedmiotów prowadzonych w formule e-learning oraz b-learning, a także wybór tylko jednego przedmiotu z oferty Uczelni Przyjmującej, gdy charakteryzuje go walor unikatowości, tzn. nie jest on prowadzony na Uczelni Macierzystej.

Porozumienie o programie zajęć Studentka/Student ma obowiązek złożyć w Uczelni Przyjmującej (kopia) i Macierzystej (oryginał) do 30 października – w odniesieniu do semestru zimowego lub całego roku akademickiego oraz do 15 marca – w odniesieniu do semestru letniego.

Studenci ostatniego roku studiów I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich są zobowiązani do uczestnictwa w seminarium licencjackim/magisterskim na uczelni macierzystej. Formę uczestnictwa określa właściwy promotor z Uczelni Macierzystej.

Uwaga!

Proszę pamiętać, iż legitymację studencką należy przedłużyć w uczelni macierzystej.

Symbol MOST