Zakończenie wymiany

Wyjazd w ramach Programu powinien zakończyć się uzyskaniem dokumentu poświadczającego realizację przez Doktorantkę/ Doktoranta działań wskazanych w porozumieniu o programie zajęć.

Poświadczeniem takim może być tylko i wyłącznie karta okresowych osiągnięć (lub odpowiednio dokumentacja wydrukowana z systemu USOS wraz z pieczątką pracownika administracyjnego uczelni przyjmującej, poświadczającą autentyczność wydruku i jego zgodność z danymi zawartymi w systemie), ale także dodatkowe opinie i zaświadczenia, w tym szczególnie wystawione przez dyrektora szkoły doktorskiej uczelni przyjmującej.

Po powrocie na uczelnię macierzystą, Doktorantka/Doktorant ma obowiązek przedstawić dyrektorowi macierzystej szkoły doktorskiej wszystkie powyższe dokumenty. Dyrektor szkoły doktorskiej po zapoznaniu się z ich treścią podejmuje decyzję, czy Doktorantka/Doktorant wywiązali się ze zobowiązań powziętych przed wyjazdem na Program MOST.

Uczestniczka/Uczestnik wymiany otrzymuje także certyfikat zaświadczający o uczestnictwie w Programie.

Certyfikat MOST
Symbol MOST