Zakończenie wymiany

Wyjazd w ramach Programu powinien zakończyć się uzyskaniem wpisów na karcie okresowych osiągnięć studenta.

Po powrocie na Uczelnię Macierzystą Studentka/Student ma obowiązek przedstawić dziekanowi, prodziekanowi lub pełnomocnikowi dziekana ds. studenckich kartę okresowych osiągnięć studenta (dopuszczalne jest także przedstawienie wydrukowanej z systemu USOS Karty przebiegu studiów wraz z pieczątką pracownika dziekanatu Uczelni Przyjmującej, poświadczającą autentyczność wydruku i jego zgodność z danymi zawartymi w systemie).

Dziekan po zapoznaniu się z dokumentami podejmuje decyzję, czy Studentka/Student wywiązali się ze zobowiązań zawartych w porozumieniu o programie zajęć. Po zaakceptowaniu dokumentów, dziekanat Uczelni Macierzystej dokonuje przepisania ocen z karty okresowych osiągnięć (lub odpowiednio – przedstawionego wydruku z systemu USOS).

Uczestniczka/Uczestnik wymiany otrzymuje także certyfikat zaświadczający o uczestnictwie w programie MOST.

Certyfikat MOST

Nieuzyskanie zaliczenia z danego przedmiotu – procedura

W przypadku, gdy Studentka/Student nie zda kolokwium/egzaminu z przedmiotu wpisanego w treść porozumienia, zobowiązana/y jest przystąpić do zaliczenia/egzaminu poprawkowego na Uczelni Przyjmującej.

Jeżeli kolokwium/egzamin poprawkowy nie zostanie przez Studentkę/a zdany na Uczelni Przyjmującej, Studentka/Student kończy okres wymiany bez wpisu z danego przedmiotu.

Po powrocie na Uczelnię Macierzystą Studentka/Student może zwrócić się do dziekana z prośbą o zmianę zawartego wcześniej porozumienia i odpowiednio: anulowanie niezaliczonego przedmiotu z treści porozumienia, możliwość jego zaliczenia na Uczelni Macierzystej (w gestii dziekana leży decyzja o umożliwieniu ponownego podejścia do egzaminu na Uczelni Macierzystej, podjęcie decyzji o warunkowym zaliczeniu semestru/roku i możliwości zdawania danego egzaminu dopiero w następnym roku akademickim lub inne dopuszczalne regulaminem studiów) lub zamianę przedmiotu na inny o równej lub wyższej liczbie punktów ECTS do zrealizowania w ramach różnic programowych w kolejnym semestrze/roku akademickim.

Symbol MOST