Rekrutacja krok po kroku

Rekrutacja na Program MOST odbywa się dwa razy w roku:

  • od 15 kwietnia do 15 maja (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki)
  • od 31 października do 30 listopada (rekrutacja na semestr letni)

W tych okresach na stronie internetowej Programu aktywny jest link https://irkmost.amu.edu.pl, umożliwiający zapoznanie się z aktualną ofertą MOST-u oraz założenie konta w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów MOST (IRK MOST), za pośrednictwem którego dokonuje się rejestracji i uzyskuje status osoby ubiegającej się o udział w Programie MOST.

Krok 1.

ZAPOZNANIE SIĘ Z OFERTĄ PROGRAMU MOST

Ofertę można przeglądać wg kryterium nazwy uczelni, trybu studiów czy nazwy kierunku.

Oferta jest aktualizowana co semestr.

Krok 2.

ZAŁOŻENIE KONTA W SYSTEMIE IRK MOST

Aby wziąć udział w rekrutacji należy utworzyć konto oraz uzupełnić wszystkie wymagane dane.

Krok 3.

Doktorantka/Doktorant może skontaktować się z koordynatorem uniwersyteckim potencjalnej uczelni przyjmującej, aby uzyskać informacje dotyczące kształcenia w danej szkole doktorskiej, możliwości prowadzenia kwerend bibliotecznych, prac laboratoryjnych i in. oraz zakwaterowania w akademiku.

Krok 4.

Doktorantka / Doktorant, chcąc uczestniczyć w Programie MOST, ma obowiązek przedstawienia dyrektorowi macierzystej szkoły doktorskiej indywidualnego planu badawczego oraz uzyskania akceptacji dla tego planu.

Krok 5.

Kolejnym krokiem w procesie rekrutacyjnym jest wydruk wniosku, który wygeneruje system IRK MOST. Znajdą się na nim dane wprowadzone wcześniej przez Doktorantkę/Doktoranta podczas rejestracji. Zgodę na uczestnictwo Doktorantki / Doktoranta w Programie MOST wyraża promotor lub promotorzy oraz dyrektor macierzystej szkoły doktorskiej, stąd wniosek powinien zostać pozytywnie zaopiniowany oraz podpisany przez te osoby.

Krok 6.

Wniosek Doktorantki/Doktoranta jest wgrywany przez uniwersyteckiego koordynatora uczelni macierzystej do systemu IRK MOST.

Krok 7.

Oryginał wniosku przesyłany jest przez uniwersyteckiego koordynatora uczelni macierzystej do potencjalnej uczelni przyjmującej.

Krok 8.

Na rozpatrzenie kandydatury Doktorantki/Doktoranta, uczelnia przyjmująca ma czas do 31 lipca (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki) oraz do 31 stycznia (rekrutacja na semestr letni).

Krok 9.

Decyzje o kwalifikacji lub jej braku są dostępne na indywidualnych kontach IRK MOST poszczególnych rekrutujących się osób.

Krok 10.

Szczegółowe warunki odbywania wymiany, po otrzymaniu decyzji kwalifikacyjnej, Doktorantka/Doktorant ustala z koordynatorem uczelni przyjmującej lub inną właściwą (wskazaną przez w/w koordynatora) osobą.

Charakter pobytu na uczelni przyjmującej należy określić w Porozumieniu o programie zajęć, a także – w przypadku konieczności zmian – w Aneksie do Porozumienia o programie zajęć.

Dla rozliczenia wymiany konieczne jest uzyskanie zaliczeń / ocen w Karcie okresowych osiągnięć. Dopuszczalne jest także przedstawienie, po powrocie na uczelnię macierzystą, dokumentacji wydrukowanej z systemu USOS (lub jego odpowiednika) wraz z pieczątką pracownika administracyjnego uczelni przyjmującej (szkoły doktorskiej), poświadczającą autentyczność wydruku i jego zgodność z danymi zawartymi w systemie.

Symbol MOST