Kim są uczestniczki i uczestnicy?

Uczestniczką/Uczestnikiem Programu może zostać:

  • studentka/student po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich;
  • studentka/student po ukończeniu drugiego semestru studiów I stopnia;
  • studentka/student po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia;
  • doktorantka/doktorant po ukończeniu pierwszego roku kształcenia w szkole doktorskiej.

Warunkiem koniecznym przyjęcia do innej uczelni jest zaliczenie przez niego roku lub semestru poprzedzającego okres studiów w danej uczelni. Przez zaliczenie roku lub semestru poprzedzającego okres studiów w danej uczelni rozumie się także uzyskanie przez studenta zgody na warunkowe kontynuowanie studiów. Niemniej dopuszcza się z tego tytułu możliwość niewyrażenia zgody przez dziekana wydziału (dyrektora instytutu) na uczestnictwo studenta w Programie MOST.

Studentka/Student w trakcie każdego stopnia studiów, a więc w okresie studiów licencjackich lub magisterskich, a doktorantka/doktorant podczas kształcenia w szkole doktorskiej, może być uczestnikiem Programu MOST maksymalnie przez okres jednego roku akademickiego. Nie oznacza to, że może być Uczestniczką/ Uczestnikiem Programu tylko na jednym uniwersytecie przyjmującym i tylko w okresie całego roku akademickiego. Może także wyjechać dwukrotnie na okres jednego semestru na dwa różne uniwersytety lub dwukrotnie na okres jednego semestru na ten sam uniwersytet.

Studentka/Student nie może, w ramach uczestnictwa w Programie MOST, studiować na innym kierunku swojego uniwersytetu macierzystego.

Symbol MOST