Rekrutacja krok po kroku

Rekrutacja na Program MOST odbywa się dwa razy w roku:

  • od 15 kwietnia do 15 maja (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki)
  • od 31 października do 30 listopada (rekrutacja na semestr letni)

W tych okresach na stronie internetowej Programu aktywny jest link https://irkmost.amu.edu.pl, umożliwiający zapoznanie się z aktualną ofertą MOST-u oraz założenie konta w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK MOST), za pośrednictwem którego dokonuje się rejestracji i uzyskuje status osoby ubiegającej się o udział w Programie MOST.

Krok 1.

ZAPOZNANIE SIĘ Z OFERTĄ PROGRAMU MOST

Ofertę można przeglądać wg kryterium nazwy uczelni, trybu studiów czy nazwy kierunku.

Oferta jest aktualizowana co semestr.

Krok 2.

Aby wziąć udział w rekrutacji należy utworzyć konto oraz uzupełnić wszystkie wymagane dane.

Możliwe jest wybranie maksymalnie czterech kierunków studiów.

Krok 3.

Kolejnym krokiem jest wydruk wniosku, który wygeneruje system IRK MOST. Wybrane przez Studentkę / Studenta kierunki będą ułożone alfabetycznie, dlatego należy odręcznie dopisać priorytety wyboru.

Przykładowo:

Stosunki międzynarodowe, Wydział X, Uniwersytet X3
Stosunki międzynarodowe, Wydział Z, Uniwersytet Z1
Stosunki międzynarodowe, Wydział Y, Uniwersytet Y2

Powyższe oznacza, że Studentce/ Studentowi najbardziej zależy na wyjeździe w ramach Programu MOST na Uniwersytet Z. Jeżeli z powodu ograniczonej liczby miejsc nie będzie to możliwe, kandydatura Studentki/ Studenta będzie w dalszej kolejności rozpatrywana dla Uniwersytetu Y itd.

Krok 4.

Podpisany przez Studentkę/ Studenta wniosek, powinien zostać przedstawiony dziekanowi do akceptacji. Dziekan, prodziekan lub pełnomocnik dziekana ds. studenckich opiniują i podpisują Studentce/ Studentowi wniosek, dokonując tym samym akceptacji dla jego treści.

Krok 5.

W dalszej kolejności, w zależności od praktyki przyjętej na danym wydziale, wniosek za pośrednictwem dziekanatu lub staraniem własnym Studentki/Studenta, zostaje przekazany koordynatorowi uniwersyteckiemu Programu MOST.

Pamiętaj, aby złożyć go przed upływem końca rekrutacji (odpowiednio do 15 maja lub do 30 listopada).

Do wniosku możesz również załączyć podanie dodatkowe – list motywacyjny. Napisz w nim, dlaczego zależy Tobie akurat na tym ośrodku akademickim, który wskazałaś/eś we wniosku, opisz swoją dotychczasową aktywność naukową (działalność w kole naukowym, udział w konferencjach i in.) i/lub na rzecz społeczności akademickiej (np. działalność w samorządzie studenckim). Dodaj, dlaczego wybrałaś/eś dane miasto – może będziesz tam odbywał/a staż lub praktyki. Zależy Tobie na kontakcie z konkretnym specjalistą, pracującym na danym uniwersytecie? Potrzebujesz skorzystać z księgozbioru danej biblioteki? Pisz śmiało – w końcu dobrze być nie tylko nazwiskiem w tabelce, ale i człowiekiem z historią, prawda?

LISTA KOORDYNATORÓW UNIWERSYTECKICH PROGRAMU MOST

Krok 6.

Uniwersytecki Koordynator Programu przedstawia wniosek do akceptacji właściwemu prorektorowi.

Krok 7.

Pozytywnie zaopiniowany przez rektora wniosek jest wgrywany przez uniwersyteckiego koordynatora Programu do systemu IRK MOST.

Krok 8.

Decyzje o kwalifikacji podejmowane są przez Uniwersytecką Komisję Kształcenia.

Krok 9.

Decyzje kwalifikacyjne, jak i te o umieszczeniu kandydatury Studentki/ Studenta na liście rezerwowej, dostępne są w terminie od 30 czerwca (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki) oraz od 30 grudnia (rekrutacja na semestr letni) na indywidualnych kontach IRK MOST, poszczególnych rekrutujących się osób.

Krok 10.

Listy osób zakwalifikowanych wysyłane są do uczelni przyjmujących.

Krok 11.

Osoby zakwalifikowane do Programu mogą uzyskać wszelkie dodatkowe informacje od Koordynatora Uczelni Przyjmującej (lista Koordynatorów oraz dane teleadresowe są dostępne tutaj) lub w określonych przypadkach – dotyczących szczególnie procesu rekrutacyjnego – od Pracowników Sekretariatu UKK (dane do kontaktu znajdują się tutaj).

Koordynator Uczelniany udziela Uczestniczce/ Uczestnikowi Programu MOST przede wszystkim informacji dotyczących sposobu rejestracji na zajęcia, daty rozpoczęcia semestru czy pośredniczy w uzyskaniu miejsca w akademiku. Liczba miejsc w akademikach jest jednak ograniczona i nie istnieją żadne gwarancje, że każda/y Uczestniczka/ Uczestnik otrzyma zakwaterowanie w akademiku.

Krok 12.

Kontaktując się z Koordynatorem Uczelni Przyjmującej pamiętajcie, aby zapytać o dane kontaktowe do Koordynatora Wydziałowego / Instytutowego lub innej osoby pracującej w danej jednostce organizacyjnej, w której będziecie odbywać wymianę, a odpowiedzialnej za prowadzenie spraw dotyczących Programu MOST. Taka osoba najlepiej zna specyfikę Wydziału / Instytutu i z pewnością pomoże Wam w pierwszych dniach pobytu na nowej Uczelni.

Krok 13.

Przed wyjazdem na uczelnię przyjmującą w ramach Programu MOST, Studentka/Student ma obowiązek zawarcia porozumienia o programie zajęć.

W przypadku jakichkolwiek zmian nanoszonych w jego treści, konieczne jest ich dokonanie na dokumencie Aneks do Porozumienia o programie zajęć.

Dokumentacji pobytu na uczelni przyjmującej – w postaci ocen oraz zaliczeń – dokonuje się na Karcie okresowych osiągnięć.

Dopuszczalne jest także przedstawienie, po powrocie na Uczelnię Macierzystą, wydrukowanej z systemu USOS Karty przebiegu studiów wraz z pieczątką pracownika dziekanatu Uczelni Przyjmującej, poświadczającą autentyczność wydruku i jego zgodność z danymi zawartymi w systemie.

Pamiętajcie, że ważność legitymacji studenckiej przedłużacie na Uczelni Macierzystej.

Symbol MOST