Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej most.amu.edu.pl

Uniwersytecka Komisja Kształcenia zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Programu MOST most.amu.edu.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2013-04-25
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-12-15

Strona internetowa nie jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • strona nie jest dostosowana do programów czytających,
  • kody HTML i CSS nie są wolne od błędów,
  • strona nie posiada aktywnej wyszukiwarki treści,
  • strona nie spełnia wymogu kontrastu minimalnego (co najmniej 4,5:1),
  • na stronie nie zastosowano przycisku kontrastu wysokiego,
  • na stronie nie zastosowano przycisku zmiany wielkości czcionki,

W zakresie dostępności cyfrowej są możliwe następujące funkcjonalności:

  • strona jest przystosowana do wyświetlania na urządzeniach mobilnych,
  • głównym językiem strony jest język polski,
  • zawartość ekranu wyświetla się zawsze bez konieczności przewijania strony w poziomie,
  • powiększenie wielkości czcionki nie powoduje utraty jakości przewijania strony.

Uniwersytecka Komisja Kształcenia jako organ prowadzący Program MOST nie posiada aplikacji mobilnej (publicznie dostępnego oprogramowanie z interfejsem dotykowym zaprojektowane do wykorzystania na przenośnych urządzeniach elektronicznych).

Oświadczenie sporządzono dnia 2024-03-28 roku na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą kontaktową, którą jest Paulina Kaźmierczak – dostępna pod numerem telefonu: 61 829 10 88 oraz adresem mailowym: pkaz@amu.edu.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie którego elementu strony internetowej dotyczy oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie z informacją o terminie realizacji, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://bip.brpo.gov.pl).

Deklaracja dostępności architektonicznej

Sekretariat Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia znajduje się w budynku Domu Studenckiego Jowita UAM, ul. Zwierzyniecka 7, 60-813 Poznań.

Budynek składa się z dwóch części – budynku głównego oraz mniejszego budynku położonego wzdłuż ulicy Zwierzynieckiej prostopadle do budynku głównego.

Sekretariat znajduje się na drugim piętrze budynku mniejszego. Aby dotrzeć do Sekretariatu należy wejść do głównego budynku – do wejścia prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Następnie należy skierować się schodami znajdującymi się po prawej stronie recepcji do łącznika pomiędzy budynkami, a po jego przejściu podążać klatką schodową na drugie (ostatnie) piętro mniejszego budynku. Sekretariat znajduje się w pierwszych pomieszczeniach od wejścia na piętro, po lewej stronie. W ciągach komunikacyjnych nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie istnieje możliwość skorzystania z usług tłumacza migowego.

Co istotne, aby wziąć udział w rekrutacji do Programu MOST nie jest konieczne złożenie jakichkolwiek dokumentów w Sekretariacie – wszystkich formalności dopełnić można poprzez portal rekrutacyjny www.irkmost.amu.edu.pl, a odpowiedzi na zapytania uzyskać: telefonicznie (61 829 10 88), poprzez kontakt e-mail (pkaz@amu.edu.pl) lub wysłanie wiadomości na portalu Facebook (facebook.com/programmost2000).

Z racji znaczących barier architektonicznych, w przypadku chęci spotkania, Pracownik Sekretariatu (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – 61 829 10 88 lub e-mailowym – pkaz@amu.edu.pl) spotka się z zainteresowaną osobą w części parterowej budynku głównego.

Symbol MOST