Wyjazd w ramach Programu powinien zakończyć się uzyskaniem wpisów na karcie okresowych osiągnięć studenta

Po powrocie na uczelnię macierzystą, Studentka/Student ma obowiązek przedstawić dziekanowi, prodziekanowi lub pełnomocnikowi dziekana ds. studenckich wykaz zaliczeń oraz potwierdzoną kopię porozumienia o programie zajęć (oryginał pozostaje w uczelni macierzystej). Dziekan po zapoznaniu się z dokumentami podejmie decyzję, czy Studentka/Student wywiązali się ze zobowiązań zawartych w porozumieniu. Po zaakceptowaniu dokumentów, dziekanat uczelni macierzystej uzupełnia indeks Studentki/Studenta zgodnie z treścią wykazu zaliczeń.

Uczestniczka/Uczestnik wymiany otrzymuje także certyfikat zaświadczający o uczestnictwie.

NIEUZYSKANIE ZALICZENIA Z DANEGO PRZEDMIOTU ? procedura

W przypadku, gdy Studentka/Student nie zda kolokwium/egzaminu z przedmiotu będącego wpisanym w treść porozumienia, zobowiązana/y jest przystąpić do zaliczenia/egzaminu poprawkowego na uczelni przyjmującej.

Jeżeli kolokwium/egzamin poprawkowy nie zostanie przez Studentkę/a zdany na uczelni przyjmującej, Studentka/Student kończy okres wymiany bez wpisu z danego przedmiotu.

Po powrocie na uczelnię macierzystą Studentka/Student może zwrócić się do dziekana z prośbą zmiany zawartego wcześniej porozumienia anulowanie niezaliczonego przedmiotu z treści porozumienia, możliwość jego zaliczenia na uczelni macierzystej  (w gestii dziekana leży decyzja o umożliwieniu ponownego podejścia do egzaminu na uczelni macierzystej, podjęcie decyzji o warunkowym zaliczeniu semestru/roku i możliwości zdawania danego egzaminu dopiero w następnym roku akademickim) lub zamianę jeżeli przedmiot nie był przedmiotem z kanonu obowiązkowych  na inny o równoważnej lub wyższej liczbie punktów ECTS do zrealizowania w ramach różnic programowych w kolejnym semestrze/roku akademickim.