Rekrutacja na Program MOST odbywa się dwa razy w roku:

  • od 15 kwietnia do 15 maja (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki)

  • od 31 października do 30 listopada (rekrutacja na semestr letni)

W tych okresach na stronie internetowej Programu aktywny jest link https://most.uka.uw.edu.pl/, umożliwiający zapoznanie się z aktualną ofertą MOST-u oraz założenie konta w systemie IRK MOST, za pośrednictwem którego dokonuje się rejestracji i uzyskuje status osoby ubiegającej się o udział w Programie MOST.

 

 

Krok 1.


ZAPOZNANIE SIĘ Z OFERTĄ PROGRAMU MOST

Ofertę można przeglądać wg kryterium kierunku (z podziałem na tryby studiów), uczelni lub hasła przedmiotowego. Jest to możliwe poprzez otwarcie zakładki katalog, a następnie wybór jednej z podkategorii: kierunki, uczelnie, wyszukiwanie

 

 

Oferta aktualizowana jest co semestr.

 

Krok 2.

 

ZAŁOŻENIE KONTA W SYSTEMIE IRK MOST

 

 

Krok 3.

Po założeniu konta, Studentka/Student ma możliwość wyboru kierunku/kierunków oraz uczelni, na której/których chciałaby/łby realizować program.

Przy wyborze kierunku/kierunków należy pamiętać o określeniu priorytetów, a więc wskazaniu, na który z kierunków, podczas przydziału miejsc, kandydatura Studentki/ Studenta ma być rozpatrywana w pierwszej kolejności.

 

Bardzo trudno mi się zdecydować na wybór uniwersytetu ? myślałem zarówno o UW, UJ, UAM, jak i o UMK. Poza tym, czy gdyby nie udało mi się dostać na historię sztuki, którą studiuję, asekuracyjnie mogę wybrać na każdej z tych uczelni kulturoznawstwo.
- Może Pan wybrać maksymalnie cztery kierunki, niezależnie od tego, czy są one prowadzone na jednej, dwóch, czy trzech uczelniach. A zatem może Pan na przykład wybrać historię sztuki i kulturoznawstwo na UJ oraz historię sztuki i kulturoznawstwo na UMK.

 

Krok 4.

Kolejnym krokiem jest wydruk wniosku, który wygeneruje system IRK MOST. Znajdą się na nim dane wprowadzone wcześniej przez Studentkę/ Studenta do formularzy. 

 

Krok 5.

Podpisany przez Studentkę/ Studenta wniosek, powinien zostać przedstawiony dziekanowi do akceptacji. Dziekan, prodziekan lub pełnomocnik dziekana ds. studenckich opiniują i podpisują Studentce/ Studentowi wniosek, dokonując tym samym akceptacji dla jego treści.

 

Krok 6.

W dalszej kolejności, w zależności od praktyki przyjętej na danym wydziale, wniosek za pośrednictwem dziekanatu lub staraniem własnym Studentki/Studenta, zostaje przekazany koordynatorowi uniwersyteckiemu Programu MOST. 

Pamiętaj, aby złożyć go przed upływem końca rekrutacji (odpowiednio do 15 maja lub do 30 listopada).

Do wniosku możesz również załączyć podanie dodatkowe - list motywacyjny. Zapisz w nim, dlaczego zależy Tobie akurat na tym ośrodku akademickim, który wskazałaś/eś we wniosku, opisz swoją dotychczasową aktywność naukową (działalność w kole naukowym, udział w konferencjach i in.) i/lub na rzecz społeczności akademickiej (np. działalność w samorządzie studenckim). Dodaj, dlaczego wybrałaś/eś dane miasto - może będziesz tam odbywał/a jakiś staż lub praktyki. Zależy Tobie na kontakcie z konkretnym specjalistą, pracującym na danym uniwersytecie? Potrzebujesz skorzystać z księgozbioru danej biblioteki? Pisz śmiało - w końcu dobrze być nie tylko nazwiskiem w  tabelce, ale i człowiekiem z historią, prawda.

LISTA KOORDYNATORÓW UNIWERSYTECKICH PROGRAMU MOST

 

Krok 7.

Uniwersytecki Koordynator Programu przedstawia wniosek do akceptacji właściwemu prorektorowi.

 

Krok 8.

 

Pozytywnie zaopiniowany przez rektora wniosek jest wgrywany przez uniwersyteckiego koordynatora Programu do systemu IRK MOST.

 

Krok 9.

 

Decyzje o kwalifikacji podejmowane są przez Uniwersytecką Komisję Kształcenia.

 
 

Krok 10.

Decyzje kwalifikacyjne, jak i te o umieszczeniu kandydatury Studentki/ Studenta na liście rezerwowej, dostępne są w terminie od 30 czerwca (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki) oraz od 30 grudnia (rekrutacja na semestr letni) na indywidualnych kontach IRK MOST, poszczególnych rekrutujących się osób. 

 
 

Krok 11.

Listy osób zakwalifikowanych wysyłane są do uczelni przyjmujących.

 

 

Krok 12.

Osoby zakwalifikowane do Programu mogą uzyskać wszelkie dodatkowe informacje od Koordynatora Uczelni Przyjmującej (lista Koordynatorów oraz dane teleadresowe są dostępne tutaj) lub w określonych przypadkach – dotyczących szczególnie procesu rekrutacyjnego – od Pracowników Sekretariatu UKK (dane do kontaktu znajdują się tutaj).

Koordynator Uczelniany udziela Uczestniczce/ Uczestnikowi Programu MOST przede wszystkim informacji dotyczących sposobu rejestracji na zajęcia, daty rozpoczęcia semestru czy pośredniczy w uzyskaniu miejsca w akademiku. Liczba miejsc w akademikach jest jednak ograniczona i nie istnieją żadne gwarancje, że każda/y Uczestniczka/ Uczestnik otrzyma zakwaterowanie w akademiku.

 

 

Krok 13.

Kontaktując się z Koordynatorem Uczelni Przyjmującej pamiętajcie, aby zapytać o dane kontaktowe do Koordynatora Wydziałowego / Instytutowego lub innej osoby pracującej w danej jednostce organizacyjnej, w której będziecie odbywać wymianę, a odpowiedzialnej za prowadzenie spraw dotyczących Programu MOST. Taka osoba najlepiej zna specyfikę Wydziału / Instytutu i z pewnością pomoże Wam w pierwszych dniach pobytu na nowej Uczelni. 

 

Krok 14.

Przed wyjazdem na uczelnię przyjmującą w ramach Programu MOST, Studentka/Student ma obowiązek zawarcia porozumienia o programie zajęć.