Po otrzymaniu pozytywnej decyzji o kwalifikacji, Studentka/Student sporządza porozumienie o programie zajęć - druk może zostać wypełniony komputerowo lub ręcznie. W przypadku wypełnienia komputerowego dozwolone jest dowolne rozszerzenie tabeli w pionie.

Studentka/Student jest zobowiązany/a wydrukować dokument w sposób dwustronny.

Dla treści porozumienia Studentka/Student musi uzyskać akceptację (pieczątka i podpis) dziekana lub prodziekana uczelni macierzystej a następnie uczelni przyjmującej.

Każdorazowa zmiana zawartego wcześniej porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej oraz zgody dziekana lub prodziekana wyrażonej w formie podpisu na dokumencie Aneks do Porozumienia o programie zajęć

Program semestralnych studiów może być realizowany przez wybranie dowolnego semestru studiów z obowiązującego programu nauczania w uniwersytecie wybranym przez Studentkę/Studenta.

Program semestralnych studiów może być realizowany w oparciu o indywidualny program, składający się z różnych przedmiotów, wybranych z różnych semestrów studiów danego kierunku lub pokrewnych kierunków, realizowanych w tym czasie w wybranym uniwersytecie. Dopuszcza się możliwość wyboru tylko jednego przedmiotu poza uczelnią macierzystą.

Semestralny program studiów powinien zapewniać uzyskanie 30 punktów ECTS (wszelkie dalsze, szczegółowe kwestie w tym zakresie prosimy uzgadniać z pracownikami Macierzystego Dziekanatu - przede wszystkim odstępstwa od powyższej zasady oraz kwestie różnic programowych). 

Konstruując porozumienie pamiętać należy, że na program studiów składają się zarówno przedmioty obowiązkowe, jak i fakultatywne. Pominięcie w treści dokumentu któregokolwiek przedmiotu obowiązkowego przypadającego w okresie wyjazdu na Program MOST (a więc nie podjęcie starań zaliczenia go na uczelni przyjmującej), wiąże się z obowiązkiem jego zaliczenia w uczelni macierzystej w terminie uzgodnionym z dziekanem/prodziekanem i zawartym w porozumieniu. W formularzu porozumienia zostało przewidziane miejsce na takie zobowiązania.

Studenci ostatniego roku studiów I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich, powinni uczestniczyć w seminarium licencjackim/magisterskim na uczelni macierzystej.

 

UWAGA!

Proszę pamiętać, iż legitymację studencką należy przedłużyć w uczelni macierzystej.