Wyjazd w ramach Programu powinien zakończyć się uzyskaniem dokumentu poświadczającego realizowane przez Doktorantkę/ Doktoranta zajęcia dydaktyczne, kwerendy biblioteczne i in. Poświadczeniem takim może być tylko i wyłącznie karta okresowych osiągnięć, ale może nim być także dokument wystawiony przez kierownika studiów doktoranckich lub dziekana wydziału, w którym zawarte zostaną szczegółowe informacje na temat pobytu doktoranta w uczelni przyjmującej.

Po powrocie na uczelnię macierzystą, Doktorantka/Doktorant ma obowiązek przedstawić kierownikowi studiów doktoranckich lub dziekanowi wydziału dokument poświadczający zakończenie uczestnictwa w Programie. Kierownik studiów doktoranckich lub dziekan po zapoznaniu się z jego treścią podejmie decyzję, czy Doktorantka/Doktorant wywiązali się ze zobowiązań zawartych przed wyjazdem.

Uczestniczka/Uczestnik wymiany otrzymuje także certyfikat zaświadczający o uczestnictwie.