Rekrutacja na Program MOST odbywa się dwa razy w roku:

  • od 15 kwietnia do 15 maja (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki)

  • od 31 października do 30 listopada (rekrutacja na semestr letni)

W tych okresach na stronie internetowej Programu aktywny jest link https://most.uka.uw.edu.pl/, umożliwiający zapoznanie się z aktualną ofertą MOST-u oraz założenie konta w systemie IRK MOST, za pośrednictwem którego dokonuje się rejestracji i uzyskuje status osoby ubiegającej się o udział w Programie MOST.

 

KROK 1.

 

ZAPOZNANIE SIĘ Z OFERTĄ PROGRAMU MOST  ofertę można przeglądać wg kryterium kierunku (z podziałem na tryby studiów), uczelni lub hasła przedmiotowego. Jest to możliwe poprzez otwarcie zakładki katalog, a następnie wybór jednej z podkategorii: kierunki, uczelnie, wyszukiwanie .

 

 

KROK 2.

 

ZAŁOŻENIE KONTA W SYSTEMIE IRK MOST

 

 
 

KROK 3.

 

Po założeniu konta, Doktorantka/Doktorant ma możliwość wyboru dziedziny/dyscypliny, w ramach której chciałaby/łby odbywać na wybranej uczelni studia III stopnia. 

 

KROK 4.

 

Doktorantka/Doktorant może skontaktować się z koordynatorem uniwersyteckim potencjalnej uczelni przyjmującej, aby uzyskać informacje dotyczące szczegółowego charakteru studiów na danej uczelni, możliwości prowadzenia kwerend bibliotecznych, prac laboratoryjnych i in. oraz spraw bytowych  zakwaterowania w akademiku.

 

KROK 5.

 

Doktorantka/Doktorant ma obowiązek uzyskania pozytywnej opinii opiekuna naukowego/promotora, w której ujęta jest charakterystyka dotychczasowej działalności naukowo-badawczej Doktorantki/Doktoranta oraz zgoda na uczestnictwo w Programie MOST. Opinia jest podstawą dorozpatrywania kandydatury przez uczelnię przyjmującą.

 

 

KROK 6.

 

Kolejnym krokiem w procesie rekrutacyjnym jest wydruk wniosku, który wygeneruje system IRK MOST. Znajdą się na nim dane wprowadzone wcześniej przez Doktorantkę/Doktoranta podczas rejestracji. Wniosek powinien zostać pozytywnie zaopiniowany oraz podpisany przez kierownika studiów doktoranckich uczelni macierzystej. 

 

KROK 7.

 

Doktorantka/Doktorant osobiście lub za pośrednictwem koordynatora uniwersyteckiego uczelni macierzystej przedstawia wniosek do akceptacji prorektora właściwego do spraw studiów doktoranckich.

 

LISTA KOORDYNATORÓW UNIWERSYTECKICH PROGRAMU MOST

 

 

KROK 8.


Wniosek oraz opinia opiekuna naukowego/promotora Doktorantki/Doktoranta jest wgrywany przez uniwersyteckiego koordynatora uczelni macierzystej do systemu IRK MOST. 

 

KROK 9.

 

Oryginał wniosku oraz opinii przesyłany jest przez uniwersyteckiego koordynatora uczelni macierzystej do uczelni przyjmującej.

 

 

KROK 10.

Na rozpatrzenie kandydatury Doktorantki/Doktoranta, uczelnia przyjmująca ma czas do 31 lipca (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki) oraz do 31 stycznia ( rekrutacja na semestr letni).

 

 

KROK 11.

 

Decyzje o zakwalifikowaniu na Program MOST publikowane są  na stronie http://www.most.amu.edu.pl w ciągu tygodnia od podjęcia decyzji przez uczelnie przyjmujące oraz na indywidualnych kontach w systemie IRK MOST.

 

 

KROK 12.

 

Doktorantka/Doktorant zakwalifikowany do udziału w Programie MOST otrzymuje  pismo z decyzją o kwalifikacji także pocztą tradycyjną. Decyzje wysyłane są przez uczelnie przyjmujące.

 

KROK 13.

 

Warunki szczegółowe odbywania wymiany, po otrzymaniu decyzji kwalifikacyjnej, Doktorantka/Doktorant ustala z koordynatorem uczelni przyjmującej lub inną właściwą (wskazaną przez w/w koordynatora) osobą.

Organizację pobytu na uczelni macierzystej z pewnością ułatwi sporządzenie Porozumienia o programie zajęć, a także - w przypadku takiej konieczności - Aneksu do Porozumienia o programie zajęć.

Dla rozliczenia wymiany konieczne jest uzyskanie zaliczeń / ocen w Karcie okresowych osiągnięć.